SVV Praha

Zajímavosti ze světa svařování

Rail Business Days 2023

Mezi návštěvníky mezinárodního železničního veletrhu Rail Business Days 2023 byli i auditoři SVV Praha s.r.o. Příspěvek ke stažení: Rail Days 2023….

V říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

V  říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné….

Možnost financování vzdělávacích akcí pouze do 31.12.2023

Pouze do 31.12.2023 je možné pro financování kurzů Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog, Mezinárodní svářečský….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Firemní školení 2022

V nabídce firemního školení, která koresponduje s nejnovějšími trendy v oblasti firemního vzdělávání, se  snaží SVV Praha  pružně reagovat na vaši poptávku. Naším cílem je profesionalita, vysoká kvalita našich služeb a snaha, co nejvíce vyjít vstříc vám, našim klientům. Většina firemních kurzů a školení je určena především zaměstnancům výrobních společností z oblasti strojírenství, kovovýroby, dopravy, automobilového průmyslu, energetiky a stavebnictví. Katalog firemního vzdělávání je možné stáhnout si zde.

CO NABÍZÍME SVÝM KLIENTŮM?

 • nejmodernější poznatky a informace ze širokého spektra technických oborů (především oblast strojírenství, kovovýroby, stavebnictví, atd)
 • výukové moduly z oblasti osobního růstu, řízení lidských zdrojů a komunikačních dovedností, které jsou vytvořeny především pro zaměstnance výrobních společností 
 • zkušený lektorský tým, lektoři jsou našimi dlouholetými spolupracovníky, kteří své kvality prokazují při výuce v kurzech sestavených podle mezinárodních  dokumentů a disponují teoretickými i ověřenými praktickými zkušenostmi

ČÍM SE LIŠÍME OD JINÝCH VZDĚLÁVACÍCH SPOLEČNOSTÍ?

 • odborným (především technickým) zaměřením vzdělávacích akcí
 • krátkou dobou od zadání vaší poptávky k její realizaci
 • vzdělávací moduly jsou přizpůsobeny pro zaměstnance výrobních společností

PRO KOHO JSOU NAŠE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY URČENY?

 • pro vrcholové vedení firem, střední management, pro liniové manažery
 • pro pracovníky oddělení řízení jakosti, pracovníky technické kontroly
 • pro vedoucí útvarů přípravy a řízení výroby
 • pro specifické skupiny pracovníků (např.pracovníky konstrukce, technology,   pracovníky, logistických útvarů, mistry, svářečský dozor a svářečský personál )
 • pro pracovníky personálních útvarů a útvarů řízení lidských zdrojů, pro administrativní pracovníky výrobních společností

Jak probíhá realizace vzdělávání na zakázku

Jasné a konkrétní stanovení cíle vzdělávacího programu

K sestavení vzdělávacího programu tak, aby odpovídal všem vašim specifickým potřebám, je nutné seznámit se i s konkrétními podmínkami uvnitř organizace. Důležité jsou  informace o auditoriu, jejich dosavadních znalostech a praktických zkušenostech. Na základě těchto informací předložíme klientovi návrhvzdělávacího programu k jeho schválení. Součástí návrhu je stanovení cíle programu, časový rozvrh, metody a formy výuky, lektorské zajištění, výběr    školících prostor, termín realizace, ověření výstupu a cenová kalkulace. V případě, že školení budete financovat ze zdrojů vašich projektů (např. v rámci OPPA, Vzdělávejte se pro růst, EDUCO atd.), během přípravy a realizace budeme vždy dodržovat podmínky daných projektů

Organizační zabezpečení a realizace vzdělávací akce

Organizačně zabezpečíme a zrealizujeme vzdělávací  akci  v souladu s požadavky zákazníka.Připravíme podkladové materiály pro účastníky, zajistíme didaktické pomůcky dle potřeb klienta, realizujeme program lektorem SVV Praha

Jaká je cena?

 • minimální cena za jednodenní školení je cca 22 000,- Kč,  cena je vč. studijních materiálů, osvědčení. Cena je vždy kalkulována  na základě přesné specifikace  objednavatele

 

Podrobné informace o 10 TOP „školeních na míru“

NDT personál pro vizuální kontrolu svarů dle ISO 9712

Školení je určeno: pro kontrolory, mistry, technology svařování a vyšší svářečský personál  společností, které se zabývají svařováním. Absolventům tohoto školení v našem schváleném školícím středisku APC, bude vystaveno osvědčení o školení. Na  základě tohoto osvědčení se lze přihlásit na kvalifikační zkoušku

Obsah: Účel NDT, vidění a lidské oko, fyzika a vlastnosti světla, principy optiky, vady svarů, výklad norem: EN 473/ISO 9712, EN ISO 17637, EN ISO 5817vybavení a pomůcky pro kontrolu, praktické vyhodnocování vzorků, příprava na zkoušky

Doporučený rozsah: 3 výukové dny

Výrobní dokumentace svařovaných konstrukcí a dílů

Školení je určeno:   pro pracovníky řízení jakosti, výroby a oddělení investic a engineeringu

Obsah: Značení svarů na výkresech, volba druhu spoje podle  druhu a materiálu, způsobu namáhání, volba jakosti svarového spoje, svary zvláštní jakosti, postupy  svařování a jejich kvalifikace – WPS,WPQR, předehřev, dohřev, tepelné    zpracování, volba přídavných materiálů, technologičnost svařovaných konstrukcí

Doporučený rozsah: 1 výukový den

Normování  při výrobě ocelových konstrukcí svařováním

Školení je určeno:   pro pracovníky oddělení řízení výroby, pro pracovníky obchodních oddělení, technologie a technické přípravy výroby a samozřejmě pro pracovníky okruhu    svářečského dozoru, mistry svařoven atd.

Obsah:  Normování-jeho význam pro odměňování a řízení procesů, druhy a členění norem, metodiky normování- stanovení normy času, zjednodušený výpočet časové normy pro svařování, kalkulace nákladů při svařování, příklady výpočtů

Doporučený rozsah: 1 výukový den

Ekonomika a jednoduché kalkulace nákladů při svařování

Školení je určeno:   pro pracovníky obchodních oddělení, technologie a technické přípravy výroby  a samozřejmě pro pracovníky okruhu svářečského dozoru, mistry svařoven a   všechny, kteří se chtějí rychle orientovat v nákladech na výrobu svařenců.

Obsah: Parametry ovlivňující ekonomiku svařování, porovnání metod svařování s ohledem na dosahovaný výkon svařování, způsoby výpočtu nákladových položek, skladba a stanovení pracností operací svařování, stanovení nákladů na svařenec /operací svařování, náklady výrobce pro kvalifikaci postupů svařování a při zhotovování pracovních zkoušek, praktické cvičení výpočtů – pracnosti a   nákladů

Doporučený rozsah: 1 výukový den

Průběh  zakázky  při  výrobě svařování  podle  normy  EN 3834

Školení je určeno: vedoucí pracovníky svařoven, konstruktéry a pracovníky vývoje, technology a pro pracovníky svářečského dozoru a technické kontroly.  Pro návaznost na řady norem ISO 9000 je vhodné i pro interní auditory a vedoucí QMS

Obsah: Konkrétní seznámení s požadavky na zajištění průběhu zakázky výroby svařenců od A do Z, příklady běžných zakázek i příklady zajištění výroby dle zvláštních požadavků různých výrobkových norem, normy řady EN ISO 3834 – stručný přehled,  vyžadované doklady pro přípravu zakázky, doklady při ukončení zakázky, příklady přezkoumání požadavků a technických podkladů

Doporučený rozsah: 1 výukový den

Angličtina pro strojaře – 1.modul: Strojírenská technologie

Toto jazykové školení organizujeme ve spolupráci s OPEN AGENCY s.r.o.

Školení je určeno:  pro konstruktéry, mechaniky, kontrolory kvality, mistry, nástrojaře,projektanty, strojní inženýry, pro pracovníky oddělení marketingu a obchodu

Obsah: Celý jazykový kurz „Angličtina pro strojaře“ se  skládá ze čtyř odborných modulů –  I.Strojírenská technologie, II. Stroje a zařízení, III. Kontrola a  měření, IV. Obchod a marketing. Každý modul je sestaven z deseti lekcí (viz     níže Přehled lekcí v 1.modulu Strojírenská technologie).Výuka jednoho    modulu trvá 6 týdnů, kurz je zahájen jednodenním soustředěním s lektorem,který se posluchači věnuje prostřednictvím online přístupu po dobu následujících 6 týdnů..

Řešení pracovních konfliktů

Školení je určeno: pro vyšší a střední management, vedoucí pracovníky, mistry a vedoucí pracovníky,vedoucí středisek, dispečery výroby, stavbyvedoucí

Obsah: Nejčastější příčiny pracovních konfliktů; nejčastější typy konfliktů, s nimiž se pracovníci obracejí na svoje nadřízené; role manažera při řešení konfliktů na   pracovišti; zjevné a skryté konflikty; roviny konfliktů; doporučený postup pro řešení konfliktů a neshod; základní způsoby řešení konfliktů; ve kterých situacích je dobrou taktikou konfrontace, spolupráce, kompromis, vyhnutí se a ve kterých ústup, praktická cvičení

Doporučený rozsah: 1 – 2 výukové den

Komunikační dovednosti

Školení je určeno: pro všechny, kteří si chtějí zdokonalit svou úroveň komunikace v pracovním prostředí

Obsah: Různé úrovně komunikace, verbální a neverbální komunikace, empatické  jednání v pracovním prostředí, ovládání emocí v pracovním prostředí, zdravé sebevědomí v pracovním prostředí, vyjednávání vedoucí k oboustrannému přínosu, praktická cvičení

Doporučený rozsah: 1 výukový den

Vedení týmů

Školení je určeno: pro vyšší a střední management,  vedoucí pracovníky, mistry ve výrobě, pro všechny, jejichž pracovní úspěšnost souvisí s dobrým vedením týmů 

Obsah: Týmově orientovaná organizace, rozdíl mezi týmem a klasickou pracovní skupinou; týmová odpovědnost; budování týmu – definování poslání a hlavních cílů týmu; určení stabilního jádra týmu, jeho odpovědnosti a pravomocí;    stanovení postupu strategie týmu; dohoda o pravidlech a hodnotách; vyjasnění    rolí a vzájemného očekávání; metody rozvíjení spolupráce a metody řešení problémů; určení obsahu a formy komunikace týmu; určení způsobu hodnocení výsledků práce týmu i jednotlivců, vyjasnění postoje k riziku a nezdarům 

Doporučený rozsah: 1výukový den

Mistr a vedení lidí

Školení je určeno: pro mistry, team leadery výrobních společností, pro učitele praktických předmětů

Obsah: Tendence ke změnám, evropská politika jakosti a certifikace, role mistra pracovním procesu, ovládání času  a priority, styly vedení lidí, umění vyjednávat, řešení námitek, přijímání a hodnocení pracovníků, zadávání úkolů

Doporučený rozsah: 1 – 3 dny