SVV Praha

Zajímavosti ze světa svařování

Cesta praxe – možnost pro držitele diplomu IWS/EWS získat diplom IWT/EWT

Nově vydaná  Směrnice ředitele exekutivy CWS ANB č. 5/2020 umožňuje získat kvalifikaci  IWT/EWT absolventům kurzu IWS/EWS  tzv. cestou praxe ( „Cesta….

Změna zahájení kurzu EWE a EWT

Vážení klienti, vzhledem k vývoji současné situace a stále nejisté možnosti otevřít kurz od 18.5.2020 jsme se rozhodli přesunout zahájení kurzů na 7.….

21. Zasedání ECWR v Praze

21.Zasedání ECWRV se konalo ve dnech 22.-23.10. 2019 v Praze, v hotelu DUO. Evropská komise pro svařování železničních kolejových vozidel byla….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Způsoby kvalifikace postupu svařování

Způsoby kvalifikace postupu svařování

Termíny a definice:

Výrobce   -   osoba nebo organizace odpovědná za svářečskou výrobu

Zkušební orgán   -   ve smyslu normy ČSN EN ISO 15607 je osoba, která byla určena k posuzování shody s příslušnou normou

Zkušební organizace   -   ve smyslu normy ČSN EN ISO 15607 je organizace, která byla určena k posuzování shody s příslušnou normou

Inspekční orgán (IO)   -   je orgán, který provádí inspekci (v tomto případě kvalifikaci postupu svařování kovových materiálů podle ČSN EN ISO 15607 a s normami s ní souvisejícími)

Inspekce   -   zkoumání návrhu produktu, produktu, služby, procesu nebo     zařízení a stanovení, zda jsou ve shodě se specifikovanými požadavky, nebo zda podle odborného úsudku splňují všeobecné požadavky

Inspekční postup   -   dokument, popisující konkrétní inspekční činnost v procesu posuzování a zkoumání shody na základě příslušných specifikací

Inspekční zpráva   -   zpráva o průběhu a výsledku uskutečněné inspekce

Inspekční certifikát   -   doklad o zjištění shody se specifikací předmětu inspekce, který může vydat IO (v tomto případě protokol WPQR)

Postup svařování   -   je stanovený průběh činností před svařováním, v průběhu a po skončení zhotovování svarového spoje (svařování). Uvádí se odkazy na metodu svařování, materiály základní, přídavné a pomocné, na přípravu svarových ploch, předehřev, event. interpass teplotu, skladbu housenek a vrstev svaru, na řízení procesu svařování, na tepelné zpracování po svařování a na nezbytné použité zařízení

Předběžná specifikace postupu svařování   -   pWPS (preliminary welding procedure specification) - je dokument, který obsahuje požadované proměnné (parametry, podmínky), podle nichž musí být postup svařování kvalifikován jedním ze způsobů, uvedeným v ČSN EN ISO 15607, pro zajištění opakovatelnosti požadované kvality během výrobního procesu

Specifikace postupu svařování (welding procedure specification)   -   WPS - je dokument, který byl kvalifikován jedním ze způsobů uvedených v ČSN EN ISO 15607 a který poskytuje požadované proměnné postupu svařování pro zajištění opakovatelnosti během výrobního svařování

Protokol o kvalifikaci postupu svařování   -   WPQR - (welding procedure qualification record) - je protokol, zahrnující všechny údaje, které jsou nutné pro kvalifikaci (schválení) předběžné specifikace postupu svařování pWPS

Zkouška postupu svařování   -   zhotovení a zkoušení normalizovaného zkušebního kusu, uvedeného v pWPS a provedeného pro kvalifikaci postupu svařování 

Předvýrobní zkouška svařování   -   zkouška svařování, která má stejnou funkci jako zkouška postupu svařování, ale je založena na nenormalizovaném zkušebním kusu, který je typický pro výrobní podmínky

Vyzkoušený svařovací materiál   -   svařovací materiál nebo kombinace svařovacích materiálů, vyzkoušených podle příslušných norem pro zkoušení svařovacích materiálů

Normalizovaná specifikace postupu svařování   -   specifikace postupu svařování, která byla kvalifikována zkouškou postupu svařování, jež se nevztahuje pouze na jednoho výrobce a je kvalifikována zkušebním orgánem nebo zkušební organizací

Předchozí svářečská zkušenost   -   pokud je možno doložit věrohodné výsledky zkoušek, které prokazují, že výrobcem používané svářečské postupy při výrobě byly způsobilé pro provedení svarů s přijatelnou jakostí v průběhu určitého časového období

 Způsoby kvalifikace postupu svařování:

 

A)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování zkouškou postupu svařování

        (dle řady norem ČSN EN ISO 15614-x),

 

B)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě předvýrobní zkoušky  svařování (dle normy ČSN EN ISO 15613),

 

C)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě normalizovaného postupu svařování (dle normy ČSN EN ISO 15612),

 

D)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě předchozí svářečské zkušenosti (dle normy ČSN EN ISO 15611),

 

E)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě vyzkoušených svařovacích materiálů (dle normy ČSN EN ISO 15610).