SVV Praha

Zajímavosti ze světa svařování

Rail Business Days 2023

Mezi návštěvníky mezinárodního železničního veletrhu Rail Business Days 2023 byli i auditoři SVV Praha s.r.o. Příspěvek ke stažení: Rail Days 2023….

V říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

V  říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné….

Možnost financování vzdělávacích akcí pouze do 31.12.2023

Pouze do 31.12.2023 je možné pro financování kurzů Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog, Mezinárodní svářečský….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Způsoby kvalifikace postupu svařování

Způsoby kvalifikace postupu svařování

Termíny a definice:

Výrobce   -   osoba nebo organizace odpovědná za svářečskou výrobu

Zkušební orgán   -   ve smyslu normy ČSN EN ISO 15607 je osoba, která byla určena k posuzování shody s příslušnou normou

Zkušební organizace   -   ve smyslu normy ČSN EN ISO 15607 je organizace, která byla určena k posuzování shody s příslušnou normou

Inspekční orgán (IO)   -   je orgán, který provádí inspekci (v tomto případě kvalifikaci postupu svařování kovových materiálů podle ČSN EN ISO 15607 a s normami s ní souvisejícími)

Inspekce   -   zkoumání návrhu produktu, produktu, služby, procesu nebo     zařízení a stanovení, zda jsou ve shodě se specifikovanými požadavky, nebo zda podle odborného úsudku splňují všeobecné požadavky

Inspekční postup   -   dokument, popisující konkrétní inspekční činnost v procesu posuzování a zkoumání shody na základě příslušných specifikací

Inspekční zpráva   -   zpráva o průběhu a výsledku uskutečněné inspekce

Inspekční certifikát   -   doklad o zjištění shody se specifikací předmětu inspekce, který může vydat IO (v tomto případě protokol WPQR)

Postup svařování   -   je stanovený průběh činností před svařováním, v průběhu a po skončení zhotovování svarového spoje (svařování). Uvádí se odkazy na metodu svařování, materiály základní, přídavné a pomocné, na přípravu svarových ploch, předehřev, event. interpass teplotu, skladbu housenek a vrstev svaru, na řízení procesu svařování, na tepelné zpracování po svařování a na nezbytné použité zařízení

Předběžná specifikace postupu svařování   -   pWPS (preliminary welding procedure specification) - je dokument, který obsahuje požadované proměnné (parametry, podmínky), podle nichž musí být postup svařování kvalifikován jedním ze způsobů, uvedeným v ČSN EN ISO 15607, pro zajištění opakovatelnosti požadované kvality během výrobního procesu

Specifikace postupu svařování (welding procedure specification)   -   WPS - je dokument, který byl kvalifikován jedním ze způsobů uvedených v ČSN EN ISO 15607 a který poskytuje požadované proměnné postupu svařování pro zajištění opakovatelnosti během výrobního svařování

Protokol o kvalifikaci postupu svařování   -   WPQR - (welding procedure qualification record) - je protokol, zahrnující všechny údaje, které jsou nutné pro kvalifikaci (schválení) předběžné specifikace postupu svařování pWPS

Zkouška postupu svařování   -   zhotovení a zkoušení normalizovaného zkušebního kusu, uvedeného v pWPS a provedeného pro kvalifikaci postupu svařování 

Předvýrobní zkouška svařování   -   zkouška svařování, která má stejnou funkci jako zkouška postupu svařování, ale je založena na nenormalizovaném zkušebním kusu, který je typický pro výrobní podmínky

Vyzkoušený svařovací materiál   -   svařovací materiál nebo kombinace svařovacích materiálů, vyzkoušených podle příslušných norem pro zkoušení svařovacích materiálů

Normalizovaná specifikace postupu svařování   -   specifikace postupu svařování, která byla kvalifikována zkouškou postupu svařování, jež se nevztahuje pouze na jednoho výrobce a je kvalifikována zkušebním orgánem nebo zkušební organizací

Předchozí svářečská zkušenost   -   pokud je možno doložit věrohodné výsledky zkoušek, které prokazují, že výrobcem používané svářečské postupy při výrobě byly způsobilé pro provedení svarů s přijatelnou jakostí v průběhu určitého časového období

 Způsoby kvalifikace postupu svařování:

 

A)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování zkouškou postupu svařování

        (dle řady norem ČSN EN ISO 15614-x),

 

B)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě předvýrobní zkoušky  svařování (dle normy ČSN EN ISO 15613),

 

C)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě normalizovaného postupu svařování (dle normy ČSN EN ISO 15612),

 

D)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě předchozí svářečské zkušenosti (dle normy ČSN EN ISO 15611),

 

E)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě vyzkoušených svařovacích materiálů (dle normy ČSN EN ISO 15610).