SVV Praha

Zajímavosti ze světa svařování

Rail Business Days 2023

Mezi návštěvníky mezinárodního železničního veletrhu Rail Business Days 2023 byli i auditoři SVV Praha s.r.o. Příspěvek ke stažení: Rail Days 2023….

V říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

V  říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné….

Možnost financování vzdělávacích akcí pouze do 31.12.2023

Pouze do 31.12.2023 je možné pro financování kurzů Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog, Mezinárodní svářečský….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Podmínky a zásady inspekce

Podmínky a zásady inspekce:

 • IO SVV Praha jako akreditovaný inspekční orgán vykonává inspekci v oblasti svařování kovových materiálů pouze v oblastech, pro které je akreditován (stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů).
 • IO SVV Praha uplatňuje své inspekční postupy nediskriminačním způsobem a na zákazníky nejsou kladeny nepatřičné finanční náklady ani jiné nepatřičné podmínky. Všichni zákazníci mají rovný přístup k inspekčnímu orgánu.
 • IO SVV Praha musí být nestranný a dodržuje u všech svých pracovníků nezávislost vůči zákazníkovi.
 • Zákazník musí specifikovat své požadavky prostřednictvím objednávky, jejíž vzor je k dispozici na www.svv.cz,
 • Zákazník musí splnit požadavky specifikovaných norem a doložit vyžádané podklady požadované IO SVV, v závislosti na předmětu inspekce. V případě požadavku na kvalifikaci postupů svařování na základě zkoušky postupu svařování a na základě předvýrobní zkoušky svařování se jedná o:
  • specifikaci - pWPS výrobce v souladu s příslušnou normou
  • dokument kontroly dle EN 10204 pro základní materiál zkušebního kusu
  • dokument kontroly dle EN 10204 pro použitý přídavný materiál
  • osvědčení svářeče (operátora), který zkušební kusy svařoval (min. požadavky na kvalifikaci svářeče:      - platné zaškolení z BP, min. požadavky na operátora/seřizovače: - zaškolení pro obsluhu automatizovaného zařízení a zaškolení z BP)
 • Dokumentace žadatele je považována za důvěrnou a z toho pohledu je s ní i zacházeno v souladu se zákonnými předpisy.
 • Pro provedení inspekce na stanovení a kvalifikaci postupů svařování kovových materiálů musí zákazník zajistit další níže uvedené vstupní  podmínky:
  • zajistit dozor nad svařováním výrobce a jmenovat odpovědnou osobu pro spolupráci s IO SVV Praha v rámci inspekce
  • zajistit bezpečnost všech pracovníků, podílejících se na předmětu inspekce a dodržovat bezpečnost při práci v rámci provádění inspekce
  • v rámci inspekce používat pouze technické vybavení schválené k bezpečnému provozu
 • Zákazník je informován a srozuměn s výběrem případných subdodavatelů (služby spojené se zkušební činností realizuje IO SVV Praha v případě nedestruktivních zkoušek prostřednictvím personálu s kvalifikací podle EN 473/ISO 9712  level 2, potvrzené akreditovaným certifikačním pracovištěm pro certifikaci personálu, v případě mechanických zkoušek prostřednictvím zkušebních laboratoří akreditovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025).
 • V případě, že zákazník vyžaduje zkoušení materiálů prostřednictvím jiných dodavatelů, kteří výše uvedené podmínky IO SVV nesplňují v celé míře, výstupní dokumenty (inspekční zpráva resp. protokol WPQR včetně všech příloh) nebudou obsahovat žádný odkaz na akreditaci a nebudou považovány za dokumenty vydané v rozsahu akreditace.
 • Výsledkem inspekce je vystavení inspekční zprávy, jejíž přílohou je v případě posouzení shody s požadovanou specifikací podle schváleného inspekčního postupu IP IO SVV č.1 protokol WPQR (protokol o kvalifikaci postupu svařování) včetně nezbytných příloh ve formě záznamu zkoušky svaru, podrobností přípravy svaru i podrobností svařování (WPS) a výsledků zkoušek. V případě, že výsledkem inspekce je prohlášení, že postup svařování nebyl kvalifikován, obdrží zákazník inspekční zprávu včetně patřičného zdůvodnění výsledku inspekce.
 • Zákazník obdrží inspekční zprávu včetně souvisejících příloh po celkovém vyhodnocení a přezkoušení inspekčních činností IO SVV Praha a po splnění všech sjednaných závazků, včetně finančních.
 • Zákazník má právo podat stížnost nebo odvolání k činnosti IO SVV Praha, a to písemnou formou na adresu IO SVV Praha. Případná námitka nebo stížnost k jednotlivým činnostem v průběhu inspekce musí být realizována bezprostředně, ještě před vyhodnocením inspekce, stížnost nebo odvolání  k výsledkům inspekce do 2 týdnů od obdržení inspekčních dokumentů. Stížnosti a odvolání řeší IO SVV Praha v souladu se zavedenými postupy pro vyřizování stížností a odvolání, které jsou k dispozici u manažera kvality.