SVV Praha

Zajímavosti ze světa svařování

Pozvánka na Workshop on Computational Fatigue Analysis

Czech Society for Mechanics pod záštitou Fakulty strojní ČVUT připravuje i letos Workshop on Computational Fatigue Analysis. Během let se snaží….

Vizuální kontrola svarů - požadavky norem, výrobců, certifikace personálu NDT, vady svarů z praxe, Ing. D.Hrstka, Ph.D., SVV Praha

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů stanovuje řada norem  ČSN EN ISO 3834 . V části 1 této normy je uvedena definice….

Opravné zkoušky

Opravné zkoušky EWE,EWT,EWS se konají v termínu 20.4.2017 nebo 17.5.2017. Přihlásit se je nutné nejpozději 10 dní před konáním zkoušky.  Pro….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Způsoby kvalifikace postupu svařování

Způsoby kvalifikace postupu svařování

Termíny a definice:

Výrobce   -   osoba nebo organizace odpovědná za svářečskou výrobu

Zkušební orgán   -   ve smyslu normy ČSN EN ISO 15607 je osoba, která byla určena k posuzování shody s příslušnou normou

Zkušební organizace   -   ve smyslu normy ČSN EN ISO 15607 je organizace, která byla určena k posuzování shody s příslušnou normou

Inspekční orgán (IO)   -   je orgán, který provádí inspekci (v tomto případě kvalifikaci postupu svařování kovových materiálů podle ČSN EN ISO 15607 a s normami s ní souvisejícími)

Inspekce   -   zkoumání návrhu produktu, produktu, služby, procesu nebo     zařízení a stanovení, zda jsou ve shodě se specifikovanými požadavky, nebo zda podle odborného úsudku splňují všeobecné požadavky

Inspekční postup   -   dokument, popisující konkrétní inspekční činnost v procesu posuzování a zkoumání shody na základě příslušných specifikací

Inspekční zpráva   -   zpráva o průběhu a výsledku uskutečněné inspekce

Inspekční certifikát   -   doklad o zjištění shody se specifikací předmětu inspekce, který může vydat IO (v tomto případě protokol WPQR)

Postup svařování   -   je stanovený průběh činností před svařováním, v průběhu a po skončení zhotovování svarového spoje (svařování). Uvádí se odkazy na metodu svařování, materiály základní, přídavné a pomocné, na přípravu svarových ploch, předehřev, event. interpass teplotu, skladbu housenek a vrstev svaru, na řízení procesu svařování, na tepelné zpracování po svařování a na nezbytné použité zařízení

Předběžná specifikace postupu svařování   -   pWPS (preliminary welding procedure specification) - je dokument, který obsahuje požadované proměnné (parametry, podmínky), podle nichž musí být postup svařování kvalifikován jedním ze způsobů, uvedeným v ČSN EN ISO 15607, pro zajištění opakovatelnosti požadované kvality během výrobního procesu

Specifikace postupu svařování (welding procedure specification)   -   WPS - je dokument, který byl kvalifikován jedním ze způsobů uvedených v ČSN EN ISO 15607 a který poskytuje požadované proměnné postupu svařování pro zajištění opakovatelnosti během výrobního svařování

Protokol o kvalifikaci postupu svařování   -   WPQR - (welding procedure qualification record) - je protokol, zahrnující všechny údaje, které jsou nutné pro kvalifikaci (schválení) předběžné specifikace postupu svařování pWPS

Zkouška postupu svařování   -   zhotovení a zkoušení normalizovaného zkušebního kusu, uvedeného v pWPS a provedeného pro kvalifikaci postupu svařování 

Předvýrobní zkouška svařování   -   zkouška svařování, která má stejnou funkci jako zkouška postupu svařování, ale je založena na nenormalizovaném zkušebním kusu, který je typický pro výrobní podmínky

Vyzkoušený svařovací materiál   -   svařovací materiál nebo kombinace svařovacích materiálů, vyzkoušených podle příslušných norem pro zkoušení svařovacích materiálů

Normalizovaná specifikace postupu svařování   -   specifikace postupu svařování, která byla kvalifikována zkouškou postupu svařování, jež se nevztahuje pouze na jednoho výrobce a je kvalifikována zkušebním orgánem nebo zkušební organizací

Předchozí svářečská zkušenost   -   pokud je možno doložit věrohodné výsledky zkoušek, které prokazují, že výrobcem používané svářečské postupy při výrobě byly způsobilé pro provedení svarů s přijatelnou jakostí v průběhu určitého časového období

 

 Způsoby kvalifikace postupu svařování:

 

A)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování zkouškou postupu svařování

        (dle řady norem ČSN EN ISO 15614-x),

 

B)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě předvýrobní zkoušky  svařování (dle normy ČSN EN ISO 15613),

 

C)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě normalizovaného postupu svařování (dle normy ČSN EN ISO 15612),

 

D)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě předchozí svářečské zkušenosti (dle normy ČSN EN ISO 15611),

 

E)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě vyzkoušených svařovacích materiálů (dle normy ČSN EN ISO 15610).

 

 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014