Firemní školení

V nabídce firemního školení, která koresponduje s nejnovějšími trendy v oblasti firemního vzdělávání, se  snaží SVV Praha  pružně reagovat na vaši poptávku. Naším cílem je profesionalita, vysoká kvalita našich služeb a snaha, co nejvíce vyjít vstříc vám, našim klientům. Většina firemních kurzů a školení je určena především zaměstnancům výrobních společností z oblasti strojírenství, kovovýroby, dopravy, automobilového průmyslu, energetiky a stavebnictví. Katalog firemního vzdělávání je možné stáhnout si zde.

CO NABÍZÍME SVÝM KLIENTŮM?

 • nejmodernější poznatky a informace ze širokého spektra technických oborů (především oblast strojírenství, kovovýroby, stavebnictví, atd)
 • výukové moduly z oblasti osobního růstu, řízení lidských zdrojů a komunikačních dovedností, které jsou vytvořeny především pro zaměstnance výrobních společností
 • zkušený lektorský tým, lektoři jsou našimi dlouholetými spolupracovníky, kteří své kvality prokazují při výuce v kurzech sestavených podle mezinárodních  dokumentů a disponují teoretickými i ověřenými praktickými zkušenostmi

ČÍM SE LIŠÍME OD JINÝCH VZDĚLÁVACÍCH SPOLEČNOSTÍ?

 • odborným (především technickým) zaměřením vzdělávacích akcí
 • krátkou dobou od zadání vaší poptávky k její realizaci
 • vzdělávací moduly jsou přizpůsobeny pro zaměstnance výrobních společností

PRO KOHO JSOU NAŠE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY URČENY?

 • pro vrcholové vedení firem, střední management, pro liniové manažery
 • pro pracovníky oddělení řízení jakosti, pracovníky technické kontroly
 • pro vedoucí útvarů přípravy a řízení výroby
 • pro specifické skupiny pracovníků (např. pracovníky konstrukce, technology,   pracovníky, logistických útvarů, mistry, svářečský dozor a svářečský personál )
 • pro pracovníky personálních útvarů a útvarů řízení lidských zdrojů, pro administrativní pracovníky výrobních společností

Jak probíhá realizace vzdělávání na zakázku

Jasné a konkrétní stanovení cíle vzdělávacího programu

K sestavení vzdělávacího programu tak, aby odpovídal všem vašim specifickým potřebám, je nutné seznámit se i s konkrétními podmínkami uvnitř organizace. Důležité jsou  informace o auditoriu, jejich dosavadních znalostech a praktických zkušenostech. Na základě těchto informací předložíme klientovi návrh vzdělávacího programu k jeho schválení. Součástí návrhu je stanovení cíle programu, časový rozvrh, metody a formy výuky, lektorské zajištění, výběr    školících prostor, termín realizace, ověření výstupu a cenová kalkulace. V případě, že školení budete financovat ze zdrojů vašich projektů (např. v rámci OPPA, Vzdělávejte se pro růst, EDUCO atd.), během přípravy a realizace budeme vždy dodržovat podmínky daných projektů

Organizační zabezpečení a realizace vzdělávací akce

Organizačně zabezpečíme a zrealizujeme vzdělávací  akci  v souladu s požadavky zákazníka. Připravíme podkladové materiály pro účastníky, zajistíme didaktické pomůcky dle potřeb klienta, realizujeme program lektorem SVV Praha

Jaká je cena?

 • minimální cena za jednodenní školení je cca 22 000,- Kč,  cena je vč. studijních materiálů, osvědčení. Cena je vždy kalkulována  na základě přesné specifikace  objednavatele

 

Podrobné informace o 10 TOP „školeních na míru“

NDT personál pro vizuální kontrolu svarů dle ISO 9712

Školení je určeno: pro kontrolory, mistry, technology svařování a vyšší svářečský personál  společností, které se zabývají svařováním. Absolventům tohoto školení v našem schváleném školícím středisku APC, bude vystaveno osvědčení o školení. Na  základě tohoto osvědčení se lze přihlásit na kvalifikační zkoušku

Obsah: Účel NDT, vidění a lidské oko, fyzika a vlastnosti světla, principy optiky, vady svarů, výklad norem: EN 473/ISO 9712, EN ISO 17637, EN ISO 5817vybavení a pomůcky pro kontrolu, praktické vyhodnocování vzorků, příprava na zkoušky

Doporučený rozsah: 3 výukové dny

Výrobní dokumentace svařovaných konstrukcí a dílů

Školení je určeno:   pro pracovníky řízení jakosti, výroby a oddělení investic a engineeringu

Obsah: Značení svarů na výkresech, volba druhu spoje podle  druhu a materiálu, způsobu namáhání, volba jakosti svarového spoje, svary zvláštní jakosti, postupy  svařování a jejich kvalifikace – WPS,WPQR, předehřev, dohřev, tepelné zpracování, volba přídavných materiálů, technologičnost svařovaných konstrukcí

Doporučený rozsah: 1 výukový den

Normování  při výrobě ocelových konstrukcí svařováním

Školení je určeno:   pro pracovníky oddělení řízení výroby, pro pracovníky obchodních oddělení, technologie a technické přípravy výroby a samozřejmě pro pracovníky okruhu    svářečského dozoru, mistry svařoven atd.

Obsah:  Normování-jeho význam pro odměňování a řízení procesů, druhy a členění norem, metodiky normování- stanovení normy času, zjednodušený výpočet časové normy pro svařování, kalkulace nákladů při svařování, příklady výpočtů

Doporučený rozsah: 1 výukový den

Ekonomika a jednoduché kalkulace nákladů při svařování

Školení je určeno:   pro pracovníky obchodních oddělení, technologie a technické přípravy výroby  a samozřejmě pro pracovníky okruhu svářečského dozoru, mistry svařoven a   všechny, kteří se chtějí rychle orientovat v nákladech na výrobu svařenců.

Obsah: Parametry ovlivňující ekonomiku svařování, porovnání metod svařování s ohledem na dosahovaný výkon svařování, způsoby výpočtu nákladových položek, skladba a stanovení pracností operací svařování, stanovení nákladů na svařenec /operací svařování, náklady výrobce pro kvalifikaci postupů svařování a při zhotovování pracovních zkoušek, praktické cvičení výpočtů – pracnosti a   nákladů

Doporučený rozsah: 1 výukový den

Průběh  zakázky  při  výrobě svařování  podle  normy  EN 3834

Školení je určeno: vedoucí pracovníky svařoven, konstruktéry a pracovníky vývoje, technology a pro pracovníky svářečského dozoru a technické kontroly.  Pro návaznost na řady norem ISO 9000 je vhodné i pro interní auditory a vedoucí QMS

Obsah: Konkrétní seznámení s požadavky na zajištění průběhu zakázky výroby svařenců od A do Z, příklady běžných zakázek i příklady zajištění výroby dle zvláštních požadavků různých výrobkových norem, normy řady EN ISO 3834 – stručný přehled,  vyžadované doklady pro přípravu zakázky, doklady při ukončení zakázky, příklady přezkoumání požadavků a technických podkladů

Doporučený rozsah: 1 výukový den

Angličtina pro strojaře – 1.modul: Strojírenská technologie

Toto jazykové školení organizujeme ve spolupráci s OPEN AGENCY s.r.o.

Školení je určeno:  pro konstruktéry, mechaniky, kontrolory kvality, mistry, nástrojaře, projektanty, strojní inženýry, pro pracovníky oddělení marketingu a obchodu

Obsah: Celý jazykový kurz „Angličtina pro strojaře“ se  skládá ze čtyř odborných modulů –  I. Strojírenská technologie, II. Stroje a zařízení, III. Kontrola a  měření, IV. Obchod a marketing. Každý modul je sestaven z deseti lekcí (viz     níže Přehled lekcí v 1.modulu Strojírenská technologie).Výuka jednoho    modulu trvá 6 týdnů, kurz je zahájen jednodenním soustředěním s lektorem, který se posluchači věnuje prostřednictvím online přístupu po dobu následujících 6 týdnů..

Řešení pracovních konfliktů

Školení je určeno: pro vyšší a střední management, vedoucí pracovníky, mistry a vedoucí pracovníky, vedoucí středisek, dispečery výroby, stavbyvedoucí

Obsah: Nejčastější příčiny pracovních konfliktů; nejčastější typy konfliktů, s nimiž se pracovníci obracejí na svoje nadřízené; role manažera při řešení konfliktů na   pracovišti; zjevné a skryté konflikty; roviny konfliktů; doporučený postup pro řešení konfliktů a neshod; základní způsoby řešení konfliktů; ve kterých situacích je dobrou taktikou konfrontace, spolupráce, kompromis, vyhnutí se a ve kterých ústup, praktická cvičení

Doporučený rozsah: 1 – 2 výukové den

Komunikační dovednosti

Školení je určeno: pro všechny, kteří si chtějí zdokonalit svou úroveň komunikace v pracovním prostředí

Obsah: Různé úrovně komunikace, verbální a neverbální komunikace, empatické  jednání v pracovním prostředí, ovládání emocí v pracovním prostředí, zdravé sebevědomí v pracovním prostředí, vyjednávání vedoucí k oboustrannému přínosu, praktická cvičení

Doporučený rozsah: 1 výukový den

Vedení týmů

Školení je určeno: pro vyšší a střední management,  vedoucí pracovníky, mistry ve výrobě, pro všechny, jejichž pracovní úspěšnost souvisí s dobrým vedením týmů

Obsah: Týmově orientovaná organizace, rozdíl mezi týmem a klasickou pracovní skupinou; týmová odpovědnost; budování týmu – definování poslání a hlavních cílů týmu; určení stabilního jádra týmu, jeho odpovědnosti a pravomocí;    stanovení postupu strategie týmu; dohoda o pravidlech a hodnotách; vyjasnění    rolí a vzájemného očekávání; metody rozvíjení spolupráce a metody řešení problémů; určení obsahu a formy komunikace týmu; určení způsobu hodnocení výsledků práce týmu i jednotlivců, vyjasnění postoje k riziku a nezdarům

Doporučený rozsah: 1výukový den

Mistr a vedení lidí

Školení je určeno: pro mistry, team leadery výrobních společností, pro učitele praktických předmětů

Obsah: Tendence ke změnám, evropská politika jakosti a certifikace, role mistra pracovním procesu, ovládání času  a priority, styly vedení lidí, umění vyjednávat, řešení námitek, přijímání a hodnocení pracovníků, zadávání úkolů

Doporučený rozsah: 1 – 3 dny