Způsoby kvalifikace postupu svařování

Termíny a definice:

Výrobce   –   osoba nebo organizace odpovědná za svářečskou výrobu

Zkušební orgán   –   ve smyslu normy ČSN EN ISO 15607 je osoba, která byla určena k posuzování shody s příslušnou normou

Zkušební organizace   –   ve smyslu normy ČSN EN ISO 15607 je organizace, která byla určena k posuzování shody s příslušnou normou

Inspekční orgán (IO)   –   je orgán, který provádí inspekci (v tomto případě kvalifikaci postupu svařování kovových materiálů podle ČSN EN ISO 15607 a s normami s ní souvisejícími)

Inspekce   –   zkoumání návrhu produktu, produktu, služby, procesu nebo     zařízení a stanovení, zda jsou ve shodě se specifikovanými požadavky, nebo zda podle odborného úsudku splňují všeobecné požadavky

Inspekční postup   –   dokument, popisující konkrétní inspekční činnost v procesu posuzování a zkoumání shody na základě příslušných specifikací

Inspekční zpráva   –   zpráva o průběhu a výsledku uskutečněné inspekce

Inspekční certifikát   –   doklad o zjištění shody se specifikací předmětu inspekce, který může vydat IO (v tomto případě protokol WPQR)

Postup svařování   –   je stanovený průběh činností před svařováním, v průběhu a po skončení zhotovování svarového spoje (svařování). Uvádí se odkazy na metodu svařování, materiály základní, přídavné a pomocné, na přípravu svarových ploch, předehřev, event. interpass teplotu, skladbu housenek a vrstev svaru, na řízení procesu svařování, na tepelné zpracování po svařování a na nezbytné použité zařízení

Předběžná specifikace postupu svařování   –   pWPS (preliminary welding procedure specification) – je dokument, který obsahuje požadované proměnné (parametry, podmínky), podle nichž musí být postup svařování kvalifikován jedním ze způsobů, uvedeným v ČSN EN ISO 15607, pro zajištění opakovatelnosti požadované kvality během výrobního procesu

Specifikace postupu svařování (welding procedure specification)   –   WPS – je dokument, který byl kvalifikován jedním ze způsobů uvedených v ČSN EN ISO 15607 a který poskytuje požadované proměnné postupu svařování pro zajištění opakovatelnosti během výrobního svařování

Protokol o kvalifikaci postupu svařování   –   WPQR – (welding procedure qualification record) – je protokol, zahrnující všechny údaje, které jsou nutné pro kvalifikaci (schválení) předběžné specifikace postupu svařování pWPS

Zkouška postupu svařování   –   zhotovení a zkoušení normalizovaného zkušebního kusu, uvedeného v pWPS a provedeného pro kvalifikaci postupu svařování

Předvýrobní zkouška svařování   –   zkouška svařování, která má stejnou funkci jako zkouška postupu svařování, ale je založena na nenormalizovaném zkušebním kusu, který je typický pro výrobní podmínky

Vyzkoušený svařovací materiál   –   svařovací materiál nebo kombinace svařovacích materiálů, vyzkoušených podle příslušných norem pro zkoušení svařovacích materiálů

Normalizovaná specifikace postupu svařování   –   specifikace postupu svařování, která byla kvalifikována zkouškou postupu svařování, jež se nevztahuje pouze na jednoho výrobce a je kvalifikována zkušebním orgánem nebo zkušební organizací

Předchozí svářečská zkušenost   –   pokud je možno doložit věrohodné výsledky zkoušek, které prokazují, že výrobcem používané svářečské postupy při výrobě byly způsobilé pro provedení svarů s přijatelnou jakostí v průběhu určitého časového období

Způsoby kvalifikace postupu svařování:

A)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování zkouškou postupu svařování (dle řady norem ČSN EN ISO 15614-x),

B)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě předvýrobní zkoušky  svařování (dle normy ČSN EN ISO 15613),

C)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě normalizovaného postupu svařování (dle normy ČSN EN ISO 15612),

D)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě předchozí svářečské zkušenosti (dle normy ČSN EN ISO 15611),

E)    Stanovení a kvalifikace postupů svařování na základě vyzkoušených svařovacích materiálů (dle normy ČSN EN ISO 15610).