Podmínky a zásady inspekce

Podmínky a zásady inspekce:

 • IO SVV Praha jako akreditovaný inspekční orgán vykonává inspekci v oblasti svařování kovových materiálů pouze v oblastech, pro které je akreditován (stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů).
 • IO SVV Praha uplatňuje své inspekční postupy nediskriminačním způsobem a na zákazníky nejsou kladeny nepatřičné finanční náklady ani jiné nepatřičné podmínky. Všichni zákazníci mají rovný přístup k inspekčnímu orgánu.
 • IO SVV Praha musí být nestranný a dodržuje u všech svých pracovníků nezávislost vůči zákazníkovi.
 • Zákazník musí specifikovat své požadavky prostřednictvím objednávky, jejíž vzor je k dispozici na www.svv.cz,
 • Zákazník musí splnit požadavky specifikovaných norem a doložit vyžádané podklady požadované IO SVV, v závislosti na předmětu inspekce. V případě požadavku na kvalifikaci postupů svařování na základě zkoušky postupu svařování a na základě předvýrobní zkoušky svařování se jedná o:
  • specifikaci – pWPS výrobce v souladu s příslušnou normou
  • dokument kontroly dle EN 10204 pro základní materiál zkušebního kusu
  • dokument kontroly dle EN 10204 pro použitý přídavný materiál
  • osvědčení svářeče (operátora), který zkušební kusy svařoval (min. požadavky na kvalifikaci svářeče: platné zaškolení z BP, min. požadavky na operátora/seřizovače: – zaškolení pro obsluhu automatizovaného zařízení a zaškolení z BP)
 • Dokumentace žadatele je považována za důvěrnou a z toho pohledu je s ní i zacházeno v souladu se zákonnými předpisy.
 • Pro provedení inspekce na stanovení a kvalifikaci postupů svařování kovových materiálů musí zákazník zajistit další níže uvedené vstupní  podmínky:
  • zajistit dozor nad svařováním výrobce a jmenovat odpovědnou osobu pro spolupráci s IO SVV Praha v rámci inspekce
  • zajistit bezpečnost všech pracovníků, podílejících se na předmětu inspekce a dodržovat bezpečnost při práci v rámci provádění inspekce
  • v rámci inspekce používat pouze technické vybavení schválené k bezpečnému provozu
 • Zákazník je informován a srozuměn s výběrem případných subdodavatelů (služby spojené se zkušební činností realizuje IO SVV Praha v případě nedestruktivních zkoušek prostřednictvím personálu s kvalifikací podle EN 473/ISO 9712  level 2, potvrzené akreditovaným certifikačním pracovištěm pro certifikaci personálu, v případě mechanických zkoušek prostřednictvím zkušebních laboratoří akreditovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025).
 • V případě, že zákazník vyžaduje zkoušení materiálů prostřednictvím jiných dodavatelů, kteří výše uvedené podmínky IO SVV nesplňují v celé míře, výstupní dokumenty (inspekční zpráva resp. protokol WPQR včetně všech příloh) nebudou obsahovat žádný odkaz na akreditaci a nebudou považovány za dokumenty vydané v rozsahu akreditace.
 • Výsledkem inspekce je vystavení inspekční zprávy, jejíž přílohou je v případě posouzení shody s požadovanou specifikací podle schváleného inspekčního postupu IP IO SVV č.1 protokol WPQR (protokol o kvalifikaci postupu svařování) včetně nezbytných příloh ve formě záznamu zkoušky svaru, podrobností přípravy svaru i podrobností svařování (WPS) a výsledků zkoušek. V případě, že výsledkem inspekce je prohlášení, že postup svařování nebyl kvalifikován, obdrží zákazník inspekční zprávu včetně patřičného zdůvodnění výsledku inspekce.
 • Zákazník obdrží inspekční zprávu včetně souvisejících příloh po celkovém vyhodnocení a přezkoušení inspekčních činností IO SVV Praha a po splnění všech sjednaných závazků, včetně finančních.
 • Zákazník má právo podat stížnost nebo odvolání k činnosti IO SVV Praha, a to písemnou formou na adresu IO SVV Praha. Případná námitka nebo stížnost k jednotlivým činnostem v průběhu inspekce musí být realizována bezprostředně, ještě před vyhodnocením inspekce, stížnost nebo odvolání  k výsledkům inspekce do 2 týdnů od obdržení inspekčních dokumentů. Stížnosti a odvolání řeší IO SVV Praha v souladu se zavedenými postupy pro vyřizování stížností a odvolání, které jsou k dispozici u manažera kvality.