Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Vzdělávací akce v 1.pololetí 2023

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

Změna místa konání Semináře pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování (14.12.2022)

Vzhledem k velkému zájmu o  Seminář pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování v roce 2023 (termín konání 14.2.2022)….

Kurzy pro vyšší svářečský personál od 6.2.2023

V 1.pololetí roku 2023 budeme organizovat kurzMy Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr, Mezinárodní/Evropský svářečský tochnolog, Mezinárodní….

Činnost svářečské školy je pozastavena

Od 1.9.2022 je činnost svářečské školy pozastavena. .

Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2022

Ve dnech 27.4. - 28.4.2022 vás zveme na Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2022. Tento periodický seminář je určen pro svářečský dozor,….

Odborné články Ze světa svařování

Od ledna 2022 budeme v sekci Svařování -  Zajímavosti ze světa svařování uveřejňovat každý měsíc jeden příspěvek našich spolupracovníků a lektorů.….

Seminář pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování v roce 2021

Vzhledem k tomu, že Seminář  pro  svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích  pro  oblast  svařování  v roce 2021, který orgnaizujeme v….

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s chemickými výrobky v provozu lepení

Seminář je určen především pro pracovníky, odpovědné za BZOP. Dále pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby či aplikační inženýry.

Po absolvování kurzu získáte všeobecný přehled o legislativě, platné pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi při procesu lepení. Budete schopni identifikovat nebezpečnost chemických komodit a předcházet rizikům na pracovišti. Získané poznatky vám dále umožní vytvoření interní směrnice a pravidel, které se vztahují k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v konkrétních pracovních podmínkách ve Vaší firmě a to v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Zamezíte tak finančním ztrátám či případným sankcím v rámci činnosti státních kontrolních orgánů ve firmě. Seminář je doplněn o praktické ukázky a každý účastník obdrží příručku jako pomocný materiál pro práci s chemickými výrobky v procesu lepení.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře.

Místo konání kurzu:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno

Přednáší: Ing. Jaromír Tulka, CSc.

Ing. Jaromír Tulka, CSc. je odborně způsobilá osoba v oblasti BZOP. Má dlouhodobé zkušenosti v rámci poradenské činnosti, v řešení dílčích problémů výrobní praxe, vypracování odborných posudků, technických návrhů. Je odborník v oblasti chemických technologií a materiálů, především  ve výzkumu a vývoji nových aplikačních technologií a nových nebo inovovaných chemických látek. Významnou součástí  jeho činnosti je pomoc při implementaci zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích (chemického zákona) do podmínek firem při výrobě, dovozu, vývozu, uvádění na trh a do oběhu, při zacházení a skladování aj. Je kompetentní k vypracování klasifikace nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, zhotovení bezpečnostních listů podle vyhlášky č. 221/2004 Sb., zabezpečení správného označení obalů s chemickými látkami a přípravky, náležitosti evidence, registrace nebo oznamování chemických látek a chemických přípravků. Své bohaté zkušenosti z praxe předává během přednáškové činnosti např. na VUT v Brně či Masarykově univerzitě v Brně.

Termín kurzu: 24. 10. 2016, v 9.00 -15.30 hod

Základní cena je 5 700,- Kč (vč. 21% DPH)

Při účasti 3 a více osob z jedné firmy nabízíme individuální cenu.

Variabilní symbol: 241016 pro platbu předem na základě přihlášky

V ceně je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, DVD příručka - Chemické látky a směsi: Zásady používání systému CLP v praxi, občerstvení vč. obědů

 

Obsahová náplň kurzu:

Platná legislativa: chemický zákon, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) pro zacházení a skladování chemických látek a směsí (REACH a CLP), Zákon o ochraně veřejného zdraví.

Základní terminologie. Klasifikace nebezpečnosti chemických látek a směsí při lepení, identifikátory chemických výrobků a jejich označování.

Expoziční limity nebezpečných chemických látek pro pracovní prostředí.

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 830/2015. Zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.

Praktikum k aplikaci systému CLP pro chemické materiály používané při lepení.

Seminář je doplněn o praktické ukázky a cvičení, video ukázky apod. Každý účastník obdrží příručku jako pomocný materiál pro práci s chemickými výrobky v procesu lepení. Poskytuje prostor pro individuální dotazy a řešení konkrétních problémů účastníků semináře.

 

Kontaktní osoba: Jana Tylová

Tel.: +420 603 519 031

Email: tylova@svv.cz